Reparation af ruder

Vi tilbyder reparation, af stenslag i din frontrude med det nyeste udstyr.

Er stenslaget for stort eller er ruden revnet giver vi gerne et godt tilbud på udskiftning af ny rude,

Garanti for tæthed og korrekt montering.

Nedenfor er beskrevet nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn.

De nye regler vil blive indsat i Vejledning om syn af køretøjer under punkt 10.03.003 (2).

Reglerne skal sikre ensartethed i bedømmelse af forruder ved syn, og at det inden syn bliver lettere
for ejeren/brugeren af køretøjet at vurdere, om køretøjets forrude opfylder kravene ved syn.

10.03.003 Ruder

(2) Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ik-
ke fremtræder forvrængede eller utydelige.

Inddeling af forruden:

Det omfattede område er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte area-
ler indenfor det originale viskerfelt:

Område A (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring
ratnavet med centrum placeret i A-punktet (se definition under vejledningens punkt 10.03.003 (3)).

Område B, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på
begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan.

Område C, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fort-
sættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser.

forrude.png
TS2060110-00050 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr (syn af forruder)

Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn:

Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes:

Fejl, der befinder sig på grænsen mellem to områder behandles som to separate fejl tilhørende de
respektive områder fejlen befinder sig i. Dog må fejlene tilsammen ikke være større end tilladt i
det mindst restriktive område.

Revner i forruden, der er gennemgående i begge lag glas placeret vilkårligt på forruden anses
som fejl og ruden kan ikke godkendes.

Stenslag og revner, der er repareret, så de reparerede områder fremtræder stort set usynlige, an-
ses ikke som fejl.

Arealer i område A, B eller C, der er sorte eller ”sortprikket” langs rudens yderkant, skal ikke
kontrolleres for fejl. Det samme gælder evt. områder bag indvendigt førerspejl.

For biler med centerplaceret rat vil forruden kun bestå af område A og område B.

For køretøjsart M2, M3, N2 og N3 gælder endvidere, at udsynet til påbudte spejle ikke må hindres
af stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og
50 mm.

Hvis forruden ikke kan godkendes ud fra ovenstående, er synsresultatet: Køretøjet kan godkendes
efter omsyn.

Ikrafttræden
Meddelelsen træder i kraft den 1. juli 2012.